DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BRĂILA

SITE ÎN LUCRU

Comisia de monitorizare și competență profesională pentru cazurile de malpraxis

În conformitate cu prevederile art. 679 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care considerați că ați fost victima unui act săvârșit în exercitarea unei activități de prevenție, diagnostic și tratament, vă puteți adresa Comisia de monitorizare și competență profesională pentru cazurile de malpraxis constituită la nivelul Direcției de Sănătate Publică a Județului Brăila, întocmind documentația conform O.M.S. nr. 1343/2006 din 6 noiembrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de monitorizare și competență profesională pentru cazurile de malpraxis, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, conform prevederilor CAPITOLULUI VII – Modul de sesizare a comisiei din  OMS1343/2006:
”ART. 25 Comisia poate fi sesizată de:
a) persoana sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia, care se consideră victima unui act de malpraxis săvârşit în exercitarea unei activităţi de prevenţie, diagnostic şi tratament;
b) succesorii persoanei decedate ca urmare a unui act de malpraxis imputabil unei activităţi de prevenţie, diagnostic şi tratament.

ART. 26 (1) Persoanele menţionate la art. 25 înaintează comisiei o sesizare scrisă care trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, cel puţin următoarele date:
a) numele şi prenumele persoanei care face sesizarea;
b) calitatea persoanei care face sesizarea, în sensul prevăzut la art. 25;
c) numele şi prenumele persoanei care se consideră victima unui caz de malpraxis (dacă este diferită de persoana care face sesizarea);
d) numele şi prenumele autorului actului de malpraxis sesizat, săvârşit în exercitarea unei activităţi de prevenţie, diagnostic şi tratament;
e) data efectuării actului de malpraxis sesizat;
f) descrierea faptei şi a împrejurărilor acesteia;
g) prejudiciul produs victimei actului de malpraxis sesizat.

ART. 27 La sesizarea întocmită cu respectarea cerinţelor menţionate la alin. (1), persoanele îndreptăţite să sesizeze comisia cu privire la un act de malpraxis sunt obligate să anexeze următoarele documente:
a) copii ale documentelor medicale în susţinerea afirmaţiilor cuprinse în sesizarea adresată comisiei;
b) copii ale documentelor legale din care să rezulte calitatea persoanei care a sesizat comisia.

ART. 28 Sesizările adresate comisiei, care nu respectă dispoziţiile legale şi ale
prezentului regulament, sunt respinse ca fiind nefondate şi se clasează cazul, comunicându-i-se persoanei care a făcut sesizarea decizia adoptată, în termen de 5 zile calendaristice de la data adoptării acesteia.”
Totodată, vă informăm că sesizarea scrisă trebuie însoțită de Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, semnată și datată, conform modelului apasă aici

Conform prevederilor CAPITOLULUI VI – Procedura de stabilire a cazurilor de răspundere civilă profesională pentru medici, farmacişti şi alte persoane din domeniul asistenţei medicale din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare :

”ART. 679 (1) La nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti se constituie Comisia de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis, denumită în continuare Comisia.

(2) Comisia are în componenţă reprezentanţi ai direcţiilor de sănătate publică judeţene şi, respectiv, ai municipiului Bucureşti, casei judeţene de asigurări de sănătate, colegiului judeţean al medicilor, colegiului judeţean al medicilor stomatologi, colegiului judeţean al farmaciştilor, ordinului judeţean al asistenţilor şi moaşelor din România, un expert medico-legal, sub conducerea unui director adjunct al direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(3) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei se elaborează de Ministerul Sănătăţii, se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii*) şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
*) A se vedea Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.343/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 970 din 5 decembrie 2006, cu modificările ulterioare.

ART. 680 (1) Ministerul Sănătăţii aprobă, la propunerea CMR, pentru fiecare judeţ şi municipiul Bucureşti, o listă naţională de experţi medicali, în fiecare specialitate, care vor fi consultaţi conform regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei.

(2) Pe lista de experţi se poate înscrie orice medic, medic stomatolog, farmacist, asistent medical/moaşă cu o vechime de cel puţin 8 ani în specialitate, cu avizul CMR, CMSR, CFR şi, respectiv, al OAMGMAMR.

(3) Modalitatea de remunerare a experţilor medicali din lista naţională se stabileşte prin ordin al ministrului sănătăţii*).

(4) Onorariile pentru serviciile prestate de către experţii medicali, desemnaţi potrivit art. 682, se stabilesc în raport cu complexitatea cazului expertizat, sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii**) şi vor fi suportate de partea interesată.”
*) A se vedea Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1398/2006 pentru aprobarea modalităţii de remunerare a experţilor medicali.OMS 1398/2006
**) A se vedea Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1356/2006 privind stabilirea onorariilor pentru serviciile prestate de către experţii medicali.OMS1356/2006

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BRĂILA

str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 2 bis Brăila, 810073

Luni – Joi: 8.30 – 17.00
Vineri: 8.30 – 14.30

© 2024 Direcția de Sănătate Publică Brăila.